Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Танилцуулга

  • Эрхэм зорилго

Хүмүүнлэг ардчилсан нийгмийн шаардлагад нийцсэн төрийн иргэний бүртгэл, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйлчилгээг хүн амд шударга,ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, төрөөс явуулж буй бодлого шийдвэрийг аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх

  • Байгууллагын чиг үүрэг

Улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжийг биелүүлэхажлыг зохион байгуулж, бүртгэлийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, арга хэмжээ авах

Бүх шатны бүртгэлийн байгууллага, улсын бүртгэгчийн үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих

Улсын бүртгэлийн эх нотлох баримтын архив болон цахим мэдээллийн санг үүсгэх, хөтлөх, төрөлжүүлэн хадгалах, хамгаалалтын найдвартай байдлыг хангах

Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааны талаар гадаад улс, олон улсын бүртгэлийн болон төрөлжсөн бусад байгууллагатай Монгол Улсын хууль тогтоомж, олон улсын гэрээний дагуу хамтран ажиллах

Улсын бүртгэлийн хөтлөлт, эх нотлох баримтын үнэн зөвийг хангаж ажиллах

 

Сэтгэгдэл үлдээх


7 − 6 =

[LayerSliderWP] Slider not found