Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Хуулийн этгээдийн бүртгэл

 • Шашны байгууллага шинээр бүртгүүлэх

 

1. Өргөдөл УБ03 маягт 2. Нэрийн баталгаажуулалтын хуудас 3. Үүсгэн байгуулах, удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан тухай эрх бүхий байгууллагаас гаргасаншийдвэр, тогтоол  4. Удирдах зөвлөлөөс удирдах зөвлөлийн дарга томилсон тогтоол 5. Дүрэм 2 хувь /Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн дагуу/  6.  Аймаг, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоол 7. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт. /200000 төгрөг/ Өргөдөл гаргах эрх бүхий этгээд:
 • Үүсгэн байгуулагч
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд
Санамж: 1. Та шашны байгууллага үүсгэн байгуулахын тулд “Төрийн бус байгууллагын тухай” хууль болон “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн хууль” болон бусад холбогдох хууль журмыг уншиж судлах 2. Тогтоолд бүх гишүүд гарын үсэг зурах.
 
 • Хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэл шинээр бүртгүүлэх

 

 1. Өргөдөл УБ03 маягт
 2. Нэрийн баталгаажуулалтын хуудас
 3. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл үүсгэн байгуулах, редакцийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр, тогтоол
 4. Дүрэм 2 хувь /Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн дагуу/
 5. Редакцийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнээс дарга, гүйцэтгэх удирдлагыг томилсон хурлын тогтоол
 6. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт. /44000 төгрөг/
Өргөдөл гаргах эрх бүхий этгээд:
 • Үүсгэн байгуулагч
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд
Санамж: 1.Та хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл үүсгэн байгуулахын тулд “Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай” хууль, “Зар сурталчилгааны тухай” хууль “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн хууль” болон бусад холбогдох хууль журмыг уншиж судлах 2.Тогтоолд бүх гишүүд гарын үсэг зурах. 3.Дүрэмд нийтлэлийн бодлого давтамжыг тодорхой тусгах

 

 • Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч өөрчлөх болон хувьцаа эзэмшигчийн хувь өөрчлөх

 

1.Өргөдлийн маягт /УБ-05/ 2. Үүсгэн байгуулагч болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, тогтоол 3. Хувьцааг шилжүүлэх гэрээ /нотариатаар гэрчлүүлэх/ 4. Дүрэм 2 хувь 5.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /10000 төгрөг/ Өргөдөл гаргах эрх бүхий этгээд:
 • Үүсгэн байгуулагч
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд
 
 • Хуулийн этгээдийн нэр өөрчлөх

 

1.Өргөдлийн маягт /УБ-05/2. Нэрийн баталгаажуулалтын хуудас3.Үүсгэн байгуулагч болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, тогтоол 4. Дүрэм 2 хувь 5.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /10000 төгрөг/ Өргөдөл гаргах эрх бүхий этгээд:
 • Үүсгэн байгуулагч
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд
 • Хоршоо шинээр бүртгүүлэх

 

 1. Өргөдөл
 2. Нэрийн баталгаажуулалтын хуудас
 3. Хоршоо үүсгэн байгуулах гишүүдийн хурлын тэмдэглэл /энгийн хоршоо 9-өөс доошгүй, хадгаламж зээлийн хоршоо 20-оос доошгүй гишүүн, дундын хоршоог 2-оос доошгүй хуулийн этгээд үүсгэн байгуулна./
 4. Хоршоо үүсгэн байгуулах тухай гишүүдийн хурлын тогтоол
 5. Хоршооны дүрэм /2 хувь/
 6. Гишүүдийн жагсаалт
 1. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /44000/
Өргөдөл гаргах эрх бүхий этгээд:
 • Үүсгэн байгуулагч
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд
Санамж:
 1. Та хоршоо үүсгэн байгуулахын тулд “Хоршооны тухай” хууль, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн хууль болон бусад холбогдох хууль журмыг уншиж судлах
 2. Тогтоол, шийдвэр, дүрэмд бүх гишүүд гарын үсэг зурах.
 3. Жагсаалтанд гишүүдийн овог нэр, регистрийн дугаар, хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, эзлэх хувийг дэлгэрэнгүй тусгах
 • Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага шинээр бүртгүүлэх

 

 1. Өргөдөл
 2. Нэрийн баталгаажуулалтын хуудас
 3. ҮЭ-ийн байгууллага байгуулах, хурлын тэргүүлэгчид, хорооны даргыг томилсон тухай бүх гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, тогтоол
 4. ҮЭ-ийн байгууллагын дүрэм /2 хувь/
 5. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт/44000/
Өргөдөл гаргах эрх бүхий этгээд:
 • Үүсгэн байгуулагч
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд
Санамж: 1.Та Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагыг үүсгэн байгуулахын тулд “Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай БНМАУ-ын” хууль, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн хууль болон бусад холбогдох хууль журмыг уншиж судлах 2.Тогтоолд бүх гишүүд гарын үсэг зурах. 3. тогтоолд бие даасан дүрэмтэй байх эсвэл харьяалагдах холбооны дүрмээр үйл ажиллагаа явуулахыг тусгах
 • Төрийн бус байгууллага шинээр бүртгүүлэх

1.Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт2.Өргөдлийн маягт3.Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр /тогтоол/ 4. ТББ үүсгэн байгуулах, удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталсан тухай үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр /1-ээс дээш үүсгэн байгуулагчтай бол хурлын тогтоол/ 5.Төрийн бус байгууллагын дүрэм 2 хувь /Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн дагуу/ 6.Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнээс удирдах зөвлөлийн дарга, гүйцэтгэх удирдлагыг томилсон хурлын тэмдэглэл, хурлын тогтоол 2 хувь 7.Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /44000 төгрөг/ 8. Үүсгэн байгуулч, удирдах зөвлөлийн гишүүдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар 9.Бусад холбогдох материал /итгэмжлэл, хаягийн нотлох  баримт/

Сэтгэгдэл үлдээх


9 − = 0

[LayerSliderWP] Slider not found