Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл

Газар өмчлөх эрхийг анхны удаа бүртүүлж, баталгаажуулах
 • Мэдүүлэг бөглөх /Улсын бүртгэгчээс авах/
 • Өргөдөл
 • Өмчлөгчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Засаг даргын захирамж, захирамжийн хавсралт
 • Өмчилсөнигазрын кадастрын зураглал /газрын алба/
 • Газрын хянан баталгааны дүгнэлт
 • Газар өмчлөх эрхийн гэрчилгээ үнэ төлбөргүй болно.
Газраас бусад ҮХЭХ-ийн анхны удаа бүртгүүлж, баталгаажуулах
 • 180000280968 дансанд /эд хөрөнгөө үнэлгээний 0.01%-иар тэмдэгтийн хураамж төлөх/
 • Мэдүүлэг бөглөх /Улсын бүртгэгчээс авах/
 • Өргөдөл
 • Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
 • Байшингийн фото зураг /4 талаас/
 • Газрын гэрчилгээ /газрын гэрчилгээ эзэмшлээр бол эзэмших эрхийн гэрчилгээ, гэрээний хамт/
 • Танилцуулгын маягт
 • Кадастрын зураглал Жич: /Дээрх бүх материалыг бүрдүүлэн өмчлөгч нь өөрийн биеэр ирж өргөдөл, мэдүүлгийн маягт дээр гарын үсэг зурсан тохиолдолд заавал нотариатаар батлуулах шаардлагагүй болно./
Газраас бусад ҮХЭХ-ийг анхны удаа бүртгүүлж, баталгаажуулах хуулийн этгээд бол
 • 180000280968 дансанд /эд хөрөнгөө үнэлсэн үнэлгээний 0.01%-иар/ бодож тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
 • Мэдүүлэг бөглөх /Улсын бүртгэгчээс авах/
 • Бүртгүүлэхийг хүссэн албан бичиг
 • Эд хөрөнгийн танилцуулга /эд хөрөнгийн байршил хаяг, хэмжээ, зориулалт, хэдэн хүний өмч болох, өмчлөгчийн тодорхойлсон үнэ, тухайн үл хөдлөх хөрөнгө хэдэн өрөө, тасалгаатай г.м/
 • Эд хөрөнгийг өмчлөх эрхтэйг нотолсон баримт бичиг /эрх бүхий байгууллагын тогтоол шийтвэр, барилга хүлээлцсэн акт, барилгыг ашиглалтанд хүлээн авсан улсын комиссын акт г.м/
 • Байшингийн фото зураг /4 талаас/
 • Газрын гэрчилгээ /газрын гэрчилгээ эзэмшлээр бол эзэмших эрхийн гэрчилгээ, гэрээний хамт/
 • Барилгын давхруудын план зураг
 • Кадастрын зураглал
 • Захиралын иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Аж ахуй нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, дүрэм үүсгэн байгуулах гэрээ
 • Шинээр баригдсан барилга, байгууламжийн алба ёсны хаяг
Худалдах худалдан авах гэрээг эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
 • Мэдүүлэг бөглөх /Улсын бүртгэгчээс авах/
 • Худалдах, худалдан авах гэрээ  /гэрээнд 2 талын 18 нас хүрсэн хамтран өмчлөгчид гарын  үсэг зурна. Насанд хүрээгүй бол хууль ёсны төлөөлөгч төлөөж гарын үсэг зурж нотариатаар гэрчлүүлсэн байна./
 • Гэрээнд оролцогч 2 талын өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний эх хувь
 • Худалдан борлуулсаны орлогын албан татвар /2 хувиар төлсөн баримт/
 • 18000005122  дансанд 20000 төгрөг тушаасан баримт /яаралтай бол 40000 төгрөг/
Бэлэглэх гэрээг эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх
 • Мэдүүлэг бөглөх /Улсын бүртгэгчээс авах/
 • Бэлэглэх гэрээ /гэрээнд 2 талын 18 нас хүрсэн хамтран өмчлөгчид гарын үсэг зурна. Насанд хүрээгүй бол хууль ёсны төлөөлөгч төлөөж гарын үсэг зурж нотариатаар гэрчлүүлсэн байна./
 • 2 тал өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, гэрчилгээний хуулбар
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний эх хувь
 • 18000005122 дансанд 20000 төгрөг тушаасан баримт /яаралтай бол 40000 төгрөг/
Өв залгамжлах эрхийг улсын бүртгэлд бүртгэхэд
 • Мэдүүлэг бөглөх /Улсын бүртгэгчээс авах/
 • Өв залгамжлах эрхийн гэрчилгээний эх хувь /нотариатаас олгоно/
 • Өв залгамжлагч хамтран өмчлагчдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний эх хувь
 • 18000005122 дансанд 20000 төгрөг тушаасан баримт /яаралтай бол 40000 төгрөг/
Газар эзэмших, ашиглах эрхийг анхны удаа бүргүүлж, баталгаажуулах
 • Мэдүүлэг бөглөх /Улсын бүртгэгчээс авах/
 • Газар эзэмших ашиглах эрхийн гэрчилгээ, гэрээний эх хувь
 • Төрийн өмчийн газрыг эзэмших, ашиглах тохиолдолд эзэмшүүлэх ашиглуулахаар олгосон эрх бүхий этгээдийн шийдвэр
 • Кадастрын зураглал
 • 18000005122 дансанд 10000 төгрөгийн хураамж төлсөн баримт
Эд хөрөнгийн эрхийн лавлагаа авах, баримт бичгээс хулбар хийлгэх,
 • Лавлагаа хүссэн өргөдөл /өргөдөлд юун тухай лавлагаа авах талаар тодорхой бичнэ/
 • Лавлагаа авагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Эд хөрөнгийн талаар хураангуй лавлагаа нь 1000 төгрөг
 • Эд хөрөнгийн талаар дэлгэрэнгүй лавлагаа нь 5000 төгрөг
 • Хуулбар хийлгэхэд хуудас дутмаас 500 төгрөг
 • 18000005122 дансанд мөнгө тушаасан баримт
Барьцааны гэрээг бүртгүүлэх
 • Мэдүүлэг бөглөх /Улсын бүртгэгчээс авах/
 • Зээлийн болон барьцааны гэрээ барьцаалбар
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний эх хувь
 • Иргэний үнэмлэх бичиг баримт
 • 18000005122 дансанд барьцаагаар хангагдах үүргийн үний дүнгийн 0.05%-иар бодож, барьцаалбараар гэрчлэгдсэн бол 3000 төгрөг үйлчилгээний хөлс тушаасан баримт /яаралтай 0.1%/
Эд хөрөнгийн өмчлөлөөс хамтран өмчлөгч хасагдах, нэмэгдэх
 • Мэдүүлэг бөглөх /Улсын бүртгэгчээс авах/
 • Хамтран өмчлөгч хасагдах болон нэмэгдэх хэлцэл
 • Өмчлөх эрхийн гэрчилгээний эх хувь
 • 18000005122 дансанд 8000 төгрөг тушаасан баримт /яаралтай 16000 төгрөг/
Эд хөрөнгийн хаяг, хэмжээ өрчилөгдөх 
 • Мэдүүлэг бөглөх /Улсын бүртгэгчээс авах/
 • Кадастрын зураглал
 • Хаяг, хэмжээ өөрчлөгдсөнийг нотлох баримт
 • Өмчлөх эрхийн гэрчилгээний эх хувь
 • Эд хөрөнгийг 4 талаас харуулсан фото зураг
 • Өргөдөл /ямар шалтгаанаар хэмжээ, хаяг өөрчлөгдсөн талаар тодорхой бичих/
 • 18000005122 дансанд 8000 төгрөг тушаасан баримт /яаралтай 16000 төгрөг/
   

Сэтгэгдэл үлдээх


9 − = 8

[LayerSliderWP] Slider not found